อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ เปิดตำนานผีมัมมี่กับวิถีชาวอียิปต์

25 ธ.ค.

วิชา ประวัติศาสตร์ ครูที่ปรึกษา
อ. อรวรรณ กองพิลา คำถาม
1. คำว่า มัมมี่ ให้ความหมายไว้ว่าอย่างไร ?
2. ชาวอียิปต์มีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับมัมมี่และชีวิตหลังความตายไว้ว่าอย่างไร ?
3. ขั้นตอนการทำมัมมี่มีกี่ขั้นตอน และมีวิธีใดที่ทำให้ร่างมัมมี่ไม่เน่าเปื่อย ?
4. ทำไมชาวอียิปต์ถึงต้องมีการทำมัมมี่?
5. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวอียิปต์อย่างไร?

กิจกรรมโครงงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องมัมมี่ของชาวอียิปต์
2. เพื่อศึกษาวิธีการทำมัมมี่และที่ฝังศพของมัมมี่
3. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและความเชื่อในเรื่องการทำมัมมี่ของชาวอียิปต์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
– ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาในเรื่องการทำมัมมี่อย่างแท้จริง
– ได้ทราบถึงวิธีการทำมัมมี่ที่ถูกต้อง
– ได้ทราบถึงวิถีชีวิตและความเชื่อที่ชาวอียิปต์มีต่อเรื่องมัมมี่

การดำเนินงาน/โครงงาน
1. เลือกประเด็นหัวข้อโครงงานที่สนใจ
2. ตั้งคำถามที่ต้องการศึกษา
3. สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4. วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
5. สรุปข้อมูลที่ได้ และนำเสนอโครงงาน

โฆษณา